Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen WeBBuddy en een cliŽnt, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2. Aanbiedingen overeenkomst
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliŽnt levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. CliŽnt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert.
2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliŽnt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.5 Leverancier kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email.

3. Recht van toegang
3.1 CliŽnt zal WeBBuddy toestemming verlenen contact te maken met en/of bestanden te downloaden van elke door WeBBuddy gemonitorde internet server, als onderdeel van zijn abonnement.
3.2 CliŽnt begrijpt dat herhaalde toegang door WeBBuddy onderdeel is van de door WeBBuddy geleverde diensten.

4. Prijs en betaling
4.1 Gratis abonnementen zijn voorbehouden aan particulieren voor het door WeBBuddy laten controleren van niet-zakelijke websites, dit ter beoordeling van WeBBuddy.
4.2 In afwijking van lid 1 is het betalende klanten toegestaan om, naast het betaalde abonnement ook ťťn gratis abonnement te hebben binnen ťťn account.
4.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.4 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliŽnt, geldt dat leverancier gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien cliŽnt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is cliŽnt gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beŽindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
4.5 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliŽnt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door cliŽnt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal cliŽnt binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. CliŽnt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
4.6 Indien cliŽnt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliŽnt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien cliŽnt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval cliŽnt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is cliŽnt de door leverancier gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien cliŽnt bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.

5. Geen wederverkoop
5.1 De diensten van WeBBuddy zijn uitgesloten voor wederverkoop, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Garanties
6.1 De cliŽnt gaat uitdrukkelijk akkoord dat het gebruik van de diensten van WeBBuddy op eigen risico is.
6.2 De diensten worden geleverd op een basis van "indien beschikbaar".
6.3 WeBBuddy garandeert niet dat de geleverde diensten aan uw eisen zullen voldoen en dat de diensten onafgebroken, veilig, op tijd en zonder fouten zullen zijn. Ook geeft WeBBuddy geen enkele garantie op de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gemeten resultaten en andere informatie, die door onze diensten verkregen is.
6.4 CliŽnt kan geen rechten ontlenen aan de door WeBBuddy ter beschikking gestelde resultaten en alarm meldingen.

7. Wijzigingen in voorwaarden en diensten
7.1 WeBBuddy behoudt zich het recht voor de voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. CliŽnt wordt hiervan op de hoogte gesteld via het bij WeBBuddy bekende e-mailadres. Indien cliŽnt niet met de nieuwe voorwaarden akkoord gaat kan hij de overeenkomst met onmiddellijke ingang beŽindigen.
7.2 WeBBuddy behoudt zich het recht voor om diensten te wijzigen of te beŽindigen zonder voorafgaande melding aan cliŽnt. WeBBuddy is niet aansprakelijk voor de ontstane schade door het wijzigen of beŽindigen van haar diensten.
7.3 WeBBuddy behoudt zich het recht voor de diensten zonder opgaaf van reden op elk moment op te schorten.

8. Beperking van aansprakelijkheid
8.1 WeBBuddy aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte of vervolg schade resulterend uit de diensten van WeBBuddy of het niet gebruik kunnen maken van deze diensten, noch voor het inkopen van vervangende diensten of schade ten gevolge van niet-geautoriseerd gebruik van cliŽnt's account of account informatie of meetgegevens.

9. Vertrouwelijke gegevens en privacy
9.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
9.2 CliŽnt vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliŽnt wordt gehouden of waarvoor cliŽnt uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliŽnt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan leverancier toerekenbaar zijn.

10. BeŽindiging overeenkomst
10.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
10.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beŽindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
10.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan cliŽnt een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.
10.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beŽindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- sursťance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beŽindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier is wegens deze beŽindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van cliŽnt vervalt het recht tot gebruik van aan cliŽnt ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.
10.5 Indien cliŽnt op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij cliŽnt bewijst dat leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vůůr de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1 De overeenkomsten tussen leverancier en cliŽnt worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
11.2 Geschillen welke tussen leverancier en cliŽnt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen leverancier en cliŽnt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag, een en ander onverminderd het recht van partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.

Voor meer informatie:
e-mail: info@webbuddy.nl
© WeBBuddy 2003 - 2005